fbpx
Anons Istorik en

admisyon


 
 

Teak diferans lan


TEA kanpe deyò pou angajman li nan divèsite ak chwa. Admisyon nan TEAK baze sèlman sou siksè akademik, lidèchip ak potansyèl pèsonèl, ak bezwen finansye. TEAK pa baze admisyon sou ras, orijin nasyonal, relijyon, sèks, oryantasyon seksyèl, oswa kapasite fizik. TEAK ofri yon kantite opsyon edikasyonèl pou elèv li yo pa enkòporamman patnè lekòl segondè piblik, pawasyal, ak endepandan (jou oswa monte).

 

TEAK admèt elèv ki gen klas sizyèm ane nan gwo reyisit, ki motive nan tout senk minisipalite Vil New York epi ki travay avèk yo pandan ete a apre yo fin diplome nan lekòl segondè. Preparasyon akademik solid, konsèy ak sipò atravè lekòl segondè selektif, ak ekspoze nan yon gwoup fò nan kamarad klas ak konseye bay elèv yo talan ki manke resous ekonomik yo nan kamarad klas yo egalite egalite de ki fè konpetisyon ak reyisi nan kolèj.

Kouman pou aplike pou