fbpx
Hình nền nổi bật

Ấn phẩm & Báo chí

 

 

TEAK trong Tin tức

Yêu cầu báo chí

Đối với yêu cầu báo chí hoặc phương tiện truyền thông xin vui lòng liên hệ [email được bảo vệ]

 

 

Tài chính

 

2022

 

Báo cáo tài chính

Báo cáo hàng năm

 

2021

 

990

Báo cáo tài chính

Báo cáo hàng năm

 

2020

 

990

Báo cáo tài chính

Báo cáo hàng năm

 

2019

 

990

Báo cáo tài chính

Báo cáo hàng năm

 

2018

 

990

Báo cáo tài chính

Báo cáo hàng năm

 

2017

 

990

Báo cáo tài chính

Báo cáo hàng năm

 

2016

 

990

Báo cáo tài chính

Báo cáo hàng năm

 

2015

 

990

Báo cáo tài chính

Báo cáo hàng năm

 

2014

 

990

Báo cáo tài chính

Báo cáo hàng năm

 

2013

 

990

Báo cáo tài chính

Báo cáo hàng năm

 

2012

 

990

Báo cáo tài chính

Báo cáo hàng năm